Ποιότητα νερού

Βρείτε πληροφορίες για το πως καθορίζεται η ποιότητα του νερού καθώς και για την ρυπανσή στο karagelis.gr

χημείο

αναλύσεις

νερού

λαδιού

Μεσσηνία

Χημείο Καραγγελής ΜεσσηνίαΠοιότητα νερού

 

 χημειο αμπελουργιας ιστορια αμπελουργια
 
                Ποιότητα νερού
               
                                 
               

Ποιότητα Νερού - Πρότυπα Ποιότητας

 

         

 

Ο όρος «ποιότητα νερού» περιγράφει τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και αισθητικές ιδιότητες του νερού οι οποίες καθορίζουν την καταλληλότητά του για διάφορες χρήσεις, ενώ παράλληλα προστατεύεται η υγεία και η βιωσιμότητα των υδατικών οικοσυστημάτων. Πολλές από αυτές τις ιδιότητες καθορίζονται ή επηρεάζονται από στοιχεία τα οποία είτε διαλυτοποιούνται είτε βρίσκονται εν αιωρήσει στο νερό. Τα «πρότυπα ποιότητας του νερού» περιλαμβάνουν αριθμητικές παραμέτρους οι οποίες έχουν καθοριστεί διεθνώς (νόμοι ή διατάγματα) για τον έλεγχο την ποιότητας του νερού και την περαιτέρω διαχείρισή του.

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται διάφορα κριτήρια και οδηγίες όσον αφορά στον έλεγχο της ποιότητας του νερού. Για παράδειγμα, ορισμένες οδηγίες ορίζουν τις μέγιστες τιμές των συγκεντρώσεων των στοιχείων ώστε να είναι κατάλληλα για διάφορες χρήσεις, ενώ άλλες οδηγίες έχουν ως στόχο τον καθορισμό της ιδανικής συγκέντρωσης ενός στοιχείου λαμβάνοντας υπόψη κάποιους παράγοντες ασφαλείας.

Τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα πρότυπα όσον αφορά στην εκτίμηση της ποιότητας του νερού σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την υγεία των οικοσυστημάτων. Τα πρότυπα αυτά καθορίζονται με βάση τις επιτρεπτές οριακές ποσότητες διαφόρων συστατικών, τα οποία περιέχονται στο νερό και θεσπίζονται με ρυθμιστικές διατάξεις με στόχο την προστασία της υγείας των ανθρώπων.

Τα πρότυπα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι συνήθως πιο αυστηρά σε σχέση με άλλα πρότυπα και περιλαμβάνουν παραμέτρους οι οποίες δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένους περιορισμούς σε άλλες περιπτώσεις. Τα πρότυπα αυτά γίνονται όλο και πιο αυστηρά, καθώς υπάρχει καλύτερη τεχνογνωσία και χρήση νέων εξελιγμένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων διαφόρων στοιχείων καθώς και με την επίδραση των στοιχείων αυτών στην υγεία των ανθρώπων.

Η ιδανική μέθοδος θέσπισης προτύπων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: - επιστημονικό προσδιορισμό των κινδύνων ή των οφελών για την υγεία των ανθρώπων - ποσοτική εκτίμηση του κόστους για την επίτευξη των στόχων σχετικά με την ποιότητα του νερού - ρυθμιστικές/πολιτικές αποφάσεις που προσδιορίζουν τα οφέλη και τα κόστη πριν την θέσπιση των προτύπων

 

Ποιότητα νερού

 

Η ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το νερό που κινείται στην επιφάνεια είτε υπογείως μπορεί να υποβληθεί σε φυσικές ή χημικές μεταβολές, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από φυσικούς παράγοντες ή ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η παρουσία ρύπων (contaminants) επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του νερού και επομένως την τελική του χρήση. Κατά συνέπεια οι ρύποι είναι ανεπιθύμητες ουσίες οι οποίες είτε δεν αποτελούν συστατικό του νερού είτε αποτελούν συστατικό του το οποίο περιέχεται σε ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις.

Οι ρύποι διακρίνονται γενικά σε 4 κατηγορίες: ιζήματα και φυσικά οργανικά υλικά, θρεπτικά συστατικά, βακτήρια και τοξικές ουσίες και μπορούν να επιδράσουν στο νερό ως σημειακές ή μη πηγές. Οι σημειακές πηγές επιδρούν στο νερό σε διακριτά σημεία, όπως κατά την έξοδο του νερού από σωλήνα, τάφρο, σήραγγα ή σε σημεία εκτροφής ζώων. Η ρύπανση από σημειακές πηγές μπορεί να ελεγχθεί σε κάποιο βαθμό μέσω κατάλληλης επεξεργασίας πριν ή ακριβώς στο σημείο ρύπανσης. Οι μη σημειακές πηγές επιδρούν στο νερό από ευρύτερες περιοχές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν ή να ελεγχθούν. Ως μη σημειακές πηγές θεωρούνται η ατμόσφαιρα, αγροτικές περιοχές, γήπεδα γκολφ, οικισμοί, δρόμοι, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και ρεύματα υπογείων υδάτων που κινούνται κατά μήκος μεγάλων διαδρομών.

Ιζήματα και φυσικά οργανικά υλικά

Τα ιζήματα προέρχονται από εδάφη, πετρώματα ή οργανική ύλη που έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται μέσω νερού ή αέρα. Τα φυσικά οργανικά υλικά περιλαμβάνουν φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα ανθρώπων ή ζώων. Επίσης ιζήματα δημιουργούνται από φαινόμενα διάβρωσης στην επιφάνεια της γης ή σε όχθες ποταμών. Η διάβρωση είναι φυσικό φαινόμενο, ενώ οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως γεωργία, ξυλεία, οδοποιία αυξάνουν το ρυθμό μετακίνησης ιζημάτων σε υδατικά ρεύματα.

Τα ιζήματα που συγκεντρώνονται σε ποταμούς μπορεί να επηρεάζουν τη μετακίνηση σκαφών, ενώ επίσης αυξάνουν την πιθανότητα για πλημμύρες διότι μειώνουν τη χωρητικότητα του ταμιευτήρα. Επιπλέον, τα αιωρούμενα στερεά επηρεάζουν αρνητικά την καθαρότητα και την ποιότητα του νερού, ενώ τα λεπτομερή ιζήματα μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα υδατικά οικοσυστήματα, π.χ. όταν συγκεντρώνονται στα βράγχια ή στα αυγά των ψαριών.

Θρεπτικά συστατικά

Ως θρεπτικά συστατικά χαρακτηρίζονται τα οργανικά ή ανόργανα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη ζωής, π.χ. άνθρακας, άζωτο, φώσφορος και κάλιο. Τα θρεπτικά συστατικά διοχετεύονται στο νερό μέσω ατμόσφαιρας, γεωργικών διεργασιών, γηπέδων γκολφ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και εργοστασίων.

Ωστόσο, περίσσεια ποσότητα θρεπτικών συστατικών στο νερό οδηγεί σε δυσανάλογη παρουσία βλάστησης. Η αποσύνθεση της βλάστησης αυτής απομακρύνει το οξυγόνο που περιέχεται στο νερό προκαλώντας το θάνατο των ψαριών και άλλων μορφών ζωής. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι υψηλές περιεκτικότητες σε νιτρικές ρίζες ή αμμωνία επηρεάζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται περιοχή στην οποία τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών, προκάλεσαν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκιών.

 

                      

 

     Σχήμα 1: Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκιών λόγω υψηλών επιπέδων θρεπτικών συστατικών

 

Βακτήρια

Ορισμένα βακτήρια που προκαλούν ασθένειες μπορούν να μεταφερθούν στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά από απορροές υπονόμων, επικίνδυνες διαρροές δεξαμενών ή από υγρά απόβλητα από χώρους εκτροφής ζώων. Κάποια άλλα είδη βακτηρίων αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους και προκειμένου να εντοπιστούν χρησιμοποιούνται οργανισμοί-δείκτες όπως τα κολοβακτηρίδια. Τα βακτήρια-δείκτες βρίσκονται σε πληθώρα στο έντερο των ανθρώπων και ορισμένων warm-blooded ζώων.

Τοξικές ουσίες

Όταν τοξικές ουσίες όπως διαλύτες, μικροβιοκτόνα και ορισμένα μέταλλα βρίσκονται σε υψηλές περιεκτικότητες στο νερό μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, γενετικές ανωμαλίες ή ακόμη και το θάνατο ορισμένων οργανισμών. Οι τοξικές χημικές ουσίες καταλήγουν στο νερό μέσω απευθείας διάθεσης από βιομηχανίες ή από ακατάλληλη διάθεση βιομηχανικών, μεταλλευτικών, γεωργικών και αστικών αποβλήτων. Οι ρύποι στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχονται από καθαριστικούς διαλύτες, οξέα και αλκάλια.

Ακόμη και όταν ορισμένες χημικές ενώσεις συναντώνται σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις, είναι πιθανό να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία καθώς και τα υδατικά οικοσυστήματα. Οι τοξικές ουσίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ανάπτυξη, το μεταβολισμό, την αναπαραγωγή και τη συμπεριφορά των οργανισμών.

 

Επίδραση των ρύπων στην ποιότητα του νερού

 

Οι επιδράσεις των ρύπων στο νερό εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του νερού καθώς και την περιεκτικότητα και τα χαρακτηριστικά του κάθε ρύπου. Σε κάθε περίπτωση, το νερό μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν την ικανότητά του να απορροφά ή να αφομοιώνει ορισμένους ρύπους χωρίς αυτοί να αποδομούνται. Για παράδειγμα, στους μεγάλους ποταμούς απορροφώνται μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων σε σχέση με τους μικρούς ποταμούς.

Η ποιότητα του νερού μπορεί να επηρεαστεί από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες αυξάνουν τις συγκεντρώσεις σε διαλυτοποιημένους ή αιωρούμενους ρύπους, μεταβάλλουν την οξύτητα των τελικών αποδεκτών νερού και/ή αυξάνουν τη θερμοκρασία του νερού.

Ο βαθμός στον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες μεταβάλλουν την ποιότητα του νερού ενός ποταμού μπορεί να καθοριστεί μέσω δειγματοληψίας και σύγκρισης της χημείας του νερού και της χλωρίδας και πανίδας στην υπό μελέτη περιοχή με μια περιοχή αναφοράς όπου δεν λαμβάνουν χώρα ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η ποσότητα των ρύπων που καταλήγουν στα νερά καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι οι διάφορες πρακτικές διαχείρισης γης, τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, οι χημικές ιδιότητες του ρύπου και οι ποσότητες των ρύπων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον.

Η παρουσία ρύπων είναι πιο σύνηθες φαινόμενο σε υδατικά ρεύματα και μικρού βάθους υδροφορείς μη περιορισμένης έκτασης. Οι περιορισμένης έκτασης υδροφορείς γενικότερα βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος και κάτω από την επιφάνεια της γης και προστατεύονται από στρώματα σχετικά αδιαπέρατων υλικών τα οποία μπορούν να εμποδίσουν την κίνηση του ρυπασμένου νερού.

Η ρύπανση των υπογείων νερών είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί κατά μέρος, εξαιτίας του αργού ρυθμού με τον οποίο κινείται το νερό. Για παράδειγμα, ορισμένα μικροβιοκτόνα μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβείς συνέπειες σε ανθρώπους, ζώα και φυτά εάν αυτά εκτεθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ανάλογα με τη συγκέντρωση των ρύπων, μπορεί να προκληθούν ασθένειες όπως καρκίνος και δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος.

 

Πρότυπα ποιότητας νερού

 

Τα πρότυπα ποιότητας του νερού έχουν καθοριστεί με στόχο το νερό να μπορεί ασφαλώς να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Στις ΗΠΑ, η Αμερικανική εταιρία προστασίας του περιβάλλοντος (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) έχει θεσπίσει οδηγίες και πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Κατάλληλες χρήσεις του νερού, δηλαδή επιθυμητές χρήσεις για την εκάστοτε ποιότητα νερού. 
 • Αριθμητικά και πρακτικά κριτήρια σωστής χρήσης. Τα μεν αριθμητικά κριτήρια αναφέρονται στις ελάχιστες απαιτούμενες φυσικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους ώστε το νερό να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, ενώ τα δε πρακτικά κριτήρια αναφέρονται σε συνθήκες και στόχους που πρέπει να πληρούνται ώστε το νερό να χρησιμοποιείται κατάλληλα.
 • Εκθέσεις μη υποβάθμισης του νερού, που έχουν ως στόχο την προστασία των υπαρχουσών χρήσεων και τον περιορισμό της υποβάθμισης των νερών ακόμη και αν η ποιότητά τους είναι καλύτερη από αυτή που απαιτείται.

Κατά το έτος 2000, 19% των ποταμών/υδατικών ρευμάτων στις ΗΠΑ ερευνήθηκαν προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες ποιότητας των νερών. Από τους ποταμούς αυτούς, το 53% πληρούν τις προδιαγραφές χρήσεις και το 8% είναι κατάλληλο για τις υπάρχουσες μόνο χρήσεις. Στο υπόλοιπο 39% εντοπίστηκε κάποιας μορφής ρύπανση ή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

 

Καταγραφή ποιότητας νερού (Water quality monitoring)

 

Κατά τις μετρήσεις καταγραφής της ποιότητας του νερού απαιτούνται συχνές, προκαθορισμένες και επαναληπτικές δειγματοληψίες. Ωστόσο, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να είναι υψηλού κόστους και χρονοβόρες.

Νομοθεσία και κόστος

Οι παράμετροι που μετρώνται σε κάθε περίπτωση καθορίζονται από την νομοθεσία της κάθε χώρας σχετικά με ζητήματα όπως είναι η χημική σύσταση του πόσιμου νερού, η διάθεση των αποβλήτων κ.ά. Εφόσον μια ουσία θεωρείται επικίνδυνη με βάση τη νομοθεσία, θα πρέπει να ανιχνευτεί και καταγραφεί. Ωστόσο, οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στο νερό μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια και χαμηλό κόστος με εργαστηριακές αναλυτικές μεθόδους. Αισθητήρες τοποθετούνται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η καταγραφή στο σημείο διάθεσης ή στο εξωτερικό περιβάλλον.

Επιπλέον, η νομοθεσία επιβάλλει τη συνεχή καταγραφή επικίνδυνων συστατικών μόνο εάν εφαρμοστούν ρεαλιστικές τεχνικές. Αν και ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών και άλλων συστατικών θεωρούνται ως επικίνδυνα με βάση τη νομοθεσία, ωστόσο δεν υπάρχουν τεχνικές μέτρησης ή χρήσης αισθητήρων διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των συστατικών αυτών.

Οπτικές τεχνικές για τη μέτρηση της ποιότητας του νερού

Σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η αντικατάσταση, απλούστευση και μείωση του μεγέθους των υπαρχόντων οπτικών οργάνων χρησιμοποιώντας φωτομετρικές και χημικές τεχνικές, ώστε τα όργανα αυτά να είναι χαμηλού κόστους και να μπορούν να μεταφερθούν με ευκολία από το εργαστήριο στο πεδίο.

Η αντικατάσταση των συμβατικών αισθητήρων, των οργάνων καταγραφής και των υπαρχουσών τεχνικών με οπτικές τεχνικές, εξαρτάται από τα ακόλουθα:

 • Θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα, θα είναι περισσότερο αξιόπιστες και ακριβείς, θα έχουν βελτιωμένη ευαισθησία, χρόνο απόκρισης και ικανότητα μέτρησης νέων παραμέτρων;
 • Θα είναι πιο οικονομικές;
 • Θα είναι πιο μικρό το κόστος ιδιοκτησίας; Π.χ. οι πολυπαραμετρικοί, αναλώσιμοι και on-line αισθητήρες μειώνουν το κόστος.
 • Θα λαμβάνονται υπόψη συνθήκες κατά τις οποίες η δειγματοληψία και η ανάλυση στο εργαστήριο είναι πολύ αργές ή χρονοβόρες;

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/484

Μικροβιολογική ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και Δημόσια Υγεία

 

Εισαγωγή

 

Το νερό είναι από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής. Αποτελεί το 60% περίπου της μάζας του σώματος και είναι βασικός παράγοντας της κυκλοφορίας και της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας του οργανισμού [1].

Η ημερήσια  πρόσληψη νερού για τον άνθρωπο κυμαίνεται από 850-2500 ml περίπου ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις ανάγκες του. Καθώς όμως είναι σημαντικό να διαθέτει και την κατάλληλη ποσότητα νερού για την παρασκευή τροφής και την ατομική και οικιακή καθαριότητα, οι ανάγκες του τείνουν στα 200 lt νερού ημερησίως [2].

Ωστόσο, η δυνατότητα πρόσβασης σε επαρκές και ασφαλές απόθεμα νερού δεν αποτελεί τον κανόνα για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη [3].

Στις μέρες μας, 884 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου ένας στους οκτώ, στερούνται την πρόσβαση σε καθαρό και υγιεινό νερό, ενώ 3575 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από νοσήματα που σχετίζονται με την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές νερό και την ανεπαρκή υγιεινή [4].

Ποσοστό περίπου 0.5% από την ολική ποσότητα του νερού στη φύση (υπογείου και επιφανειακού) προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το νερό αυτό πρέπει να είναι από κάθε άποψη αβλαβές για την υγεία του ανθρώπου, οργανοληπτικά άμεμπτο και απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και οποιεσδήποτε ουσίες σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία [1].

 

Εκτίμηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

 

Καταρχήν, νερό ανθρώπινης κατανάλωσης νοείται

το νερό είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο ή σε φιάλες ή δοχεία και

το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [5].

 

Η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ελέγχεται με:

 • Την επιτόπιο υγειονομική διερεύνηση
 • Τη χημική εξέταση
 • Τη βιολογική εξέταση
 • Τη μικροβιολογική εξέταση
 • Την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων [1].

Επιτόπιος υγειονομική διερεύνηση:

Γίνεται από εξειδικευμένο άτομο στην περιοχή της υδροληψίας, με εκτίμηση των γενικότερων συνθηκών και την ενδεχόμενη ύπαρξη εστιών μόλυνσης και ρύπανσης του νερού, καθώς και της υπόλοιπης τεχνικής υποδομής [2].

Χημική εξέταση:

Δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη σκληρότητα και την περιεκτικότητα του νερού σε διάφορες χημικές ουσίες, καθώς και για την παρουσία τοξικών μετάλλων όπως: μολύβδου και καδμίου, ραδιενεργών ουσιών και άλλων δυνητικώς επιβλαβών ουσιών [1].

Βιολογική εξέταση:

Κατ’ αυτή αναζητώνται άλγες και πρωτόζωα που είναι δυνατόν να εισχωρήσουν στο δίκτυο από ελαττώματα ή του συστήματος ή της απολύμανσης του νερού [1].

Μικροβιολογική εξέταση:

Είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι παρέχει πιο ευαίσθητη μέθοδο για την εξακρίβωση εάν το νερό έχει υποστεί επικίνδυνη για την υγεία μόλυνση.

Για τον χαρακτηρισμό ενός νερού μία μόνο μικροβιολογική εξέταση δεν είναι αρκετή. Χρειάζονται να είναι συχνές και συστηματικές. Είναι πολύ πιο σημαντικό να εξετάζεται ένα σύστημα ύδρευσης συχνά με απλές μεθόδους παρά ευκαιριακά με περισσότερες πολύπλοκες μεθόδους ή σειρά μεθόδων. Μία μόνη εξέταση οποιουδήποτε νερού, κατεργασμένου ή ακατέργαστου, ακόμη και εάν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό δε δικαιολογεί το συμπέρασμα ότι το νερό είναι καλό και ότι το δίκτυο ύδρευσης θα παραμείνει κατάλληλο. Η μόλυνση, συχνά είναι διαλείπουσα και είναι δυνατόν να μην ανακαλυφθεί με την εξέταση ενός μόνο δείγματος.

Πιο συγκεκριμένα οι μικροβιολογικές παράμετροι που ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν το διατιθέμενο στους καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, διακρίνονται σε

Υποχρεωτικές παραμέτρους– ανίχνευση και καταμέτρηση E.coli και Εντεροκόκκων

Ενδεικτικές παραμέτρους- ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών, αρίθμηση αποικιών στους 22 °C και 37 °C και ανίχνευση και αρίθμηση Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό)

Παραμέτρους δοκιμαστικής παρακολούθησης – ανίχνευση Salmonella spp, Σταφυλόκοκκων παθογόνων, E.coli O157:Η7, Campylobacter spp [5].

Στις υποχρεωτικές παραμέτρους, που έχουν άμεση σχέση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας, καθώς η ανεύρεσή τους επισημαίνει την ενδεχόμενη παρουσία ή τη δυνατότητα παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, η παραμετρική τιμή είναι αυστηρότατα καθορισμένη (0/100 ml).

Στις ενδεικτικές παραμέτρους, που από μόνες τους δεν εμφανίζουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, ωστόσο η παρουσία τους παρέχει σαφείς ενδείξεις μεταβολών στην ποιότητα του νερού και την ενδεχόμενη ανάγκη επανορθωτικών δράσεων, καθορίζονται ενδεικτικές παραμετρικές τιμές. Έτσι, ενδεικτική παραμετρική τιμή για τα ολικά κολοβακτηριοειδή και το Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) η εξέταση του οποίου όπως ήδη αναφέρθηκε είναι απαραίτητη μόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό είναι 0/100 ml, ενώ για τον αριθμό αποικιών σε 22 °C και 37 °C δεν πρέπει να παρατηρείται ασυνήθης μεταβολή.

Για τις παραμέτρους δοκιμαστικής παρακολούθησης η παραμετρική τιμή είναι μηδενική [5].

Η σημασία της ανεύρεσης κάθε μιας από τις παραπάνω παραμέτρους έγκειται στο ότι δίδει με αρκετή προσέγγιση πληροφορίες για το είδος της μόλυνσης που αφορά στο νερό, από το οποίο έχει ληφθεί το δείγμα που εξετάσθηκε.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών θα ερμηνεύονται πάντοτε σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις της υγειονομικής διερεύνησης για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό και όχι αποφασιστικό στοιχείο. Μόνες οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν αρκετή βάση για να γίνει αποδεκτή ή ν’ απορριφθεί μία ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής διερεύνησης. Έτσι π.χ. αν από την επιτόπια διερεύνηση προκύπτει ότι το νερό υπόκειται σε σαφή κίνδυνο μόλυνσης (π.χ. άμεση γειτνίαση πηγαδιού με βόθρο), τότε δε θεωρείται κατ’ αρχήν κατάλληλη η πηγή υδροληψίας, έστω και αν η μικροβιολογική εξέταση είναι αρνητική. Αντίθετα, αν το σημείο δειγματοληψίας και το σύστημα ύδρευσης δεν παρουσιάζουν κανένα δυνητικό κίνδυνο μόλυνσης, η μικροβιολογική εξέταση μόνη, έστω και εάν είναι θετική, δεν αποτελεί κατ’ αρχήν λόγο απόρριψης της πηγής του νερού, αλλά πρέπει να γίνει έρευνα και να αναζητηθούν τα αίτια της ασυμφωνίας μεταξύ εργαστηριακής και επιτόπιας διερεύνησης [1].

Στο δίκτυο εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ πραγματοποιούνται χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις νερών στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου των περιφερικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.


 

 

Βιβλιογραφία

Μικροβιολογία νερού, Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΦΑ

Πηγή:www.waterinfo.gr/eedyp/Paros_papers/velonakis_e.pdf

Πηγή:www.who.int/water_sanitation_health

Πηγή:www.water.org

ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892Β/11-7-2001

Εγκύκλιος με θέμα: «παρακολούθηση ποιότητας ποσίμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας» Υ.Υ.Κ.Α. ΔιεύθυνσηΥγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος ΔΥΓ2/οικ.94097/ 19.7.07

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Θεωρία. Πράξη. Πολιτικές. Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού. Εκδόσεις Τεχνόγραμμα. Αθήνα 2007

Κική Τρυφινοπούλου, Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΕΔΥ- ΚΕΕΛΠΝΟ

Πηγή:http://www2.keelpno.gr/blog/?p=220

Πηγή: http://www.gidiaris-ae.gr/documents/history_wine.html
               
                                 
                                 
 αρχικη χημειο παρεχει εξοπλισμος

 

 

 

 

 


 

 

 footer                 footer               footer                 footer
                                                     
 footer

 

 footer footer footer footer

 

 

 

© 2020 Καραγγελής | Χημείο , Βιολογικό Πετιμέζι , Εξοπλισμός Κρασιού | Μεσσήνη Μεσσηνίας • all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ
3